Algemene voorwaarden

Deelname aan de activiteiten betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

 • Beurtenkaarten zijn persoonlijk, niet verlengbaar en worden niet terugbetaald.
 • Uitzonderlijk op vertoon van een doktersbriefje kan een beurtenkaart verlengd worden.
 • Alle lessen moeten op voorhand geboekt worden via het online reservatiesysteem. Je kan tot minstens 2 uur voor aanvang van de les boeken als er nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Als er geen vrije plaatsen beschikbaar zijn, kan je een plaatsje op de wachtlijst reserveren.
 • Lessen kunnen tot 3u op voorhand gratis geannuleerd worden via het reservatiesysteem. Anders wordt de les aangerekend.
 • Lessen gaan door vanaf 3 inschrijvingen 2u voor de les. Indien we 2u op voorhand geen 3 inschrijvingen hebben, word je per e-mail verwittigd dat de les geannuleerd is.
 • Het lessenrooster kan op ieder moment aangepast worden zonder op voorhand te verwittigen.
 • Op feestdagen is er geen les of een aangepast lessenrooster.
 • De bolsters in de studio mogen enkel gebruikt worden als je je eigen badhanddoek erop legt.
 • In de studio kan je enkel betalen via payconiq of cash.
 • Beeldmateriaal: om de sessies een gezicht te geven, wordt de website, facebook en instagram geregeld aangevuld met beeldmateriaal (foto’s en/of filmpjes). Indien je liever geen beeldmateriaal van jezelf of van je kind op de site geplaatst ziet, dien je dit vooraf te melden.

Ongevallen en aansprakelijkheid:

YogAnanda is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de (huis)arts te overleggen of deelname aan de yogasessies tot de mogelijkheden behoort.

YogAnanda stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendomen van deelnemers. YogAnanda stelt de deelnemers aansprakelijk voor eventuele schade die door hen wordt aangericht aan de ruimte en/of de materialen.

 • Risico: Het beoefenen van sportieve activiteiten kan risico’s met zich meebrengen. Het deelnemen aan de sessies is geheel voor eigen risico van de deelnemer. YogAnanda kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de lessen.

Facturen en betalingen:

Wens je een factuur, vraag er dan tijdig naar. De betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden.
Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden en voor aanvang van de betreffende activiteit te zijn voldaan.
​Bij niet tijdige betaling heeft YogAnanda het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting;
Bij niet tijdige betaling heeft YogAnanda het recht om het traject stil te zetten of te beëindigen. Dit ontslaat de cliënt echter niet van zijn betalingsverplichting.
Inschrijving van een lessenreeks is pas definitief na betaling van het volledige inschrijfgeld;
Het afzien van deelname aan een training, workshops of cursus geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit;
Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte training, workshop of opleiding te volgen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan YogAnanda zijn doorgegeven.
YogAnanda heeft het recht een training, workshop of opleiding te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht.
In geval van annulering door YogAnanda heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de reeds betaalde deelnamekosten. Dit kan onder de vorm van een tegoedbon. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
YogAnanda heeft het recht om personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan een sessie, cursus of workshop.

Offertes en overeenkomsten

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijzen genoemd in offertes zijn 30 dagen geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn vrijgesteld van BTW conform de Belgische wetgeving rond vrijstelling van BTW.

Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil maken en de offerte vervolgens getekend en binnen 30 dagen geretourneerd is, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en/of (tussentijdse) sessies definitief in de agenda gezet. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum en sessies. De datum voor opdrachten/sessies/workshops wordt dus enkel gereserveerd na het getekend terugsturen van de offerte.

Wijzigingen in de offerte
Het aantal uren van het gekozen (les)pakket/sessies/workshops kan binnen een maand na tekenen worden uitgebreid en voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het pakket kan niet worden verkleind. De datum kan eenmalig worden verzet mits de nieuw gekozen datum nog beschikbaar is en indien dit minstens 30 dagen voor aanvang van de voorziene datum gecommuniceerd wordt. Is de nieuw gekozen datum niet meer beschikbaar dan kan de aanbetaling niet worden geretourneerd.

Ziekte en letsel
In het zeer onwaarschijnlijke geval dat YogAnanda de overeenkomst niet kan uitvoeren wegens ziekte, letsel of een ander noodgeval buiten de wil van YogAnanda, zal de verantwoordelijkheid van YogAnanda tegenover de Opdrachtgever beperkt blijven tot het terugbetalen van alle bedragen die de Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst al had betaald. In een dergelijk geval zal YogAnanda trachten een vervangende lesgever te regelen, mits goedkeuring van de Opdrachtgever. Ingeval van goedkeuring door de Opdrachtgever, zal het geld dat al aan YogAnanda werd betaald, gebruikt worden om de vervanger te vergoeden. De Opdrachtgever zal niet verantwoordelijk zijn voor het betalen aan de vervanger van bedragen die hoger liggen dan de bedragen die in deze Overeenkomst overeengekomen zijn. Als YogAnanda geen vervanger kan voorzien, worden alle bedragen die aan YogAnanda  betaald zijn, terugbetaald aan de Opdrachtgever, inclusief voorschot, met uitzondering van diensten die eventueel al geleverd  zouden zijn (lessen, workshops,…).

In geval van een opdracht op verplaatsing: De Opdrachtgever en YogAnanda nemen beiden de risico’s en gevaren op zich die verbonden zijn aan de reis van de lesgever. In het zeer onwaarschijnlijke geval van een last-minute natuurramp of ongeluk terwijl de lesgever op weg is naar het Opdracht, waardoor de lesgever verhinderd is om de diensten van deze Overeenkomst te leveren, zal YogAnanda aan de Opdrachtgever alle bedragen terugbetalen die in het kader van deze Overeenkomst betaald zijn, met uitzondering van de helft van het Voorschot.

Herroepen en beëindigen opdracht

 • Herroepen opdracht
  Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat YogAnanda zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.
 • Beëindigen opdracht
  Wanneer er sprake is van onafhankelijke omstandigheden, waardoor van YogAnanda redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat het de opdracht verder vervult, heeft YogAnanda het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat YogAnanda tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft het recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is YogAnanda verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van YogAnanda redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat het de opdracht verder vervult, dan heeft YogAnanda, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Varia

Deze Overeenkomst behelst het volledige akkoord tussen de YogAnanda en de Opdrachtgever over het onderwerp van de overeenkomst en vervangt alle mondelinge of schriftelijke communicaties, verklaringen, afspraken of overeenkomsten tussen YogAnanda en de Opdrachtgever over het onderwerp van de overeenkomst. Elke wijziging van deze Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren en ondertekend worden door YogAnanda en Opdrachtgever. Een aanpassing aan deze Overeenkomst zal niet resulteren in een vermindering van de totaalprijs. De tussentitels zijn louter ter referentie en zijn niet bedoeld om de tekst van een paragraaf te beperken of definiëren. Indien een rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal dat geen invloed hebben op of afbreuk doen aan de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst kan worden ondertekend in meerdere exemplaren, waarbij elk exemplaar afzonderlijk beschouwd wordt als een origineel, en die gezamenlijk één en hetzelfde document vormen. Dit contract wordt beheerst door de Belgische wetgeving. De Opdrachtgever en YogAnanda komen overeen dat de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele juridische geschillen.

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van YogAnanda is het Belgisch recht van toepassing.

Auteursrecht lesinhoud

 • Het auteursrecht van alle les- of workhopsinhouden ontwikkeld door YogAnanda die in het kader van een Overeenkomst worden gemaakt berust bij YogAnanda en alle rechten zijn voorbehouden, behalve de rechten die hierin uitdrukkelijk worden toegekend.
 • Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Opdrachtgever worden verleend, blijven voorbehouden aan YogAnanda. Indien de Opdrachtgever en de YogAnanda tot een akkoord komen om online yogafilmpjes of lesinhouden te kopen, behoudt YogAnanda zich het recht voor om de originele bestanden te behouden, en het auteursrecht van die bestanden berust bij YogAnanda.
 • De klant geeft YogAnanda toestemming voor het gebruik van eventueel gemaakte foto’s/video’s tijdens de opdracht voor promotie doeleinden. Zoals: blog, portfolio, sociale media, e-mail, … De klant kan schriftelijk of per email vóór aanvang van de uitvoering van de opdracht aangeven hier bezwaar tegen te maken.

Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien YogAnanda, door het niet tijdig ter beschikking stellen van een locatie (in geval van een opdracht op locatie, die elders dan in de yogastudio te Veltem-Beisem plaatsvindt), materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever, genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

Betaling
De facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

 • Betalingsverplichting
  Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Betaling gebeurt steeds na de uitvoering van de opdracht en na ontvangst van de factuur.
  Het voorschot wordt betaald binnen 7 dagen van het ontvangen van de bestelbon indien voor akkoord.
 • Periodieke betalingen (in geval van langdurige lespakketten)
  YogAnanda heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.
 • Opschorting
  Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door YogAnanda binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding

Voor alle betwistingen en geschillen aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Leuven en de ondernemingsrechtbank Leuven.

Locaties (bij het lesgeven op verplaatsing)
Voor yogasessies, -activiteiten, -teambuildings,… op locatie geldt dat men zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de activiteiten, tenzij anders vermeld in de offerte. YogAnanda denkt uiteraard graag mee en kan vanuit haar expertise hier in adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer.

Indien een bepaalde locatie gewenst is voor het uitvoeren van de opdracht, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaren YogAnanda voor verlies, schade of aansprakelijkheid opgelopen door YogAnanda die voortvloeit uit of het gevolg is van niet-naleving van de Overeenkomst door de Opdrachtgever.

YogAnanda vrijwaart de Opdrachtgever voor verlies, schade of aansprakelijkheid opgelopen door YogAnanda die voortvloeit uit of het gevolg is van niet-nalevering van de Overeenkomst door YogAnanda.

Beperking van aansprakelijkheid
Indien de lesgever de Overeenkomst niet kan uitvoeren door brand, ongeval, overmacht of een andere reden buiten de wil van de lesgever, zal YogAnanda alle bedragen terugbetalen aan de Opdrachtgever, inclusief Voorschot, en zal de lesgever geen verplichting meer hebben met betrekking tot deze Overeenkomst.